Reklama zewnętrzna a ustawa krajobrazowa

Kategoria: Blog

litery frezowane

W stosunku do reklamy zewnętrznej obowiązują pewne zasady i warunki związane z jej usytuowaniem raz zastosowaniem określonych urządzeń reklamowych. Obecnie zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym ich gabaryty, standardy jakościowe, rodzaje zastosowanych materiałów budowlanych itp.) zależą od ustaleń rady gminy wydanych w formie uchwały. Reklama zewnętrzna musi więc spełniać określone wytyczne.

Lokalizacja reklam zewnętrznych zgodnie z ustawą krajobrazową

Tzw. ustawa krajobrazowa weszła w życie 11 września 2015 roku. Wdrożono cztery główne narzędzia służące do oceny krajobrazu, z których jedną są nowe regulacje dotyczące lokalizowania reklam. Ustawa ta ma na celu zapobieganie dowolnemu, niemającemu żadnych ograniczeń umieszczeniu tablic i urządzeń reklamowych.

Jak już zostało wspomniane, rada gminy może wyznaczyć w formie uchwały zasady i warunki umieszczania obiektów reklamowych. Rada gminy może wprowadzić także opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Opłata ta będzie pobierana niezależnie od tego, czy na tablicy lub urządzeniu jest eksponowany konkretny przekaz reklamowy, czy też nie.

Umieszczanie tablic lub innych urządzeń reklamowych z naruszeniem warunków ich sytuowania (np. o gabarytach większych niż dopuszczalne) może stanowić wykroczenie podlegające karze ograniczenia wolności lub grzywny do 5 000 zł.

W granicach miasta na prawach powiatu tablice reklamowe i urządzenia reklamowe mogą być umieszczane na gruntach drogowych. Reklamy mogą znajdować się np. na wiatach przystankowych lub obiektach małej architektury. Podstawą do umieszczenia reklamy jest odpłatna umowa cywilnoprawna. Jeśli taka umowa nie została zawarta, lokalizowanie reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli nośnik reklamy zostanie ustawiony na pasie drogowym bezprawnie, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 10-krotnej podstawowej opłaty za zajęcie pasa drogowego.